ਬੇਅਦਬ ਬਨਾਮ ਬਾਅਦਬ

ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਏ

ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਏ

ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਏ

ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ

ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕਰ ਉਸ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ

ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ

ਬੇਅਦਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਬੇਅਦਬ ਤਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੋ

ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੋ

ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ

ਆਪ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਗਾਓ

ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਾਅਦਬ ਬਣੋ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੋ, ਬਿਬੇਕ ਲੜ ਲਗੋ

ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤਿਆਗੋ

ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ

ਨਹੀ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਘਾਤ

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ

October 26, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s